Algemene voorwaarden

Boerderij Zonneveld is beschreven op de website www.boerderijzonneveld.nl  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.
Roken is buiten wel toegestaan op een aangewezen plaats.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Het is de gast verboden de kamer(s) te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd.

 

Reservering

Nadat de reservering schriftelijk/ per mail  is bevestigd door Boerderij Zonneveld, dient de hoofdgast een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van Boerderij Zonneveld. De Hoofdgast kan er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan Boerderij Zonneveld  over te maken. De reserevering is pas definitief bij de aanbetaling van 50%.

Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar onze rekening op nummer:  NL25RABO0374362084

Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschot aan Boerderij Zonneveld over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag voor of bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend per bank of contant. Er is geen PIN aanwezig.

De hoofdgast is minimaal 21 jaar oud. Groepen die jonger zijn dan 18 jaar worden niet toegelaten.

Annulering

Het annuleren van een reservering is kosteloos mogelijk tot  twee maanden voor de aankomstdag. Bij een annulering binnen twee maanden zijn wij genoodzaakt om 100 % van het reserveringsbedrag te berekenen. 

Schade

De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Boerderij Zonneveld gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

 

Aansprakelijkheid

Boerderij Zonneveld kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast  vrijwaart Boerderij tegen aanspraken dienaangaande. Boerderij Zonneveld is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/ of geuroverlast in de nabijheid van de accommodatie.

 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de accommodatie. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. Bij verlies van sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Bij het verliezen van sleutels zijn wij genoodzaakt om € 50,- in rekening te brengen per sleutel. 

Extra algemene voorwaarden vergaderlocatie

De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de vergaderlocatie gedurende de overeengekomen huurperiode. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de accommodatie en ligt  bij de huurder van de vergaderlocatie. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor zakelijk activiteiten. Verhuur van de vergaderlocatie geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. Bij overlast heef de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.

Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte  voedsel en drank te nuttigen in de vergaderlocatie. Roken is niet toegestaan in de vergaderlocatie. De vergaderlocatie dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd. Het is de huurder verboden de vergaderlocatie te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd.